Odznaka turystyczna "Znam Góry Sowie"

REGULAMIN -Odznaka Turystyczna „Znam Góry Sowie”

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Odznaka Turystyczna „Znam Góry Sowie”, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez oddział PTTK Ząbkowice Śląskie i STGGS.
2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania Gór Sowich, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego oraz odwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gór Sowich.
3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje oddział PTTK.
4. Odznaka posiada dwa stopnie: Mała i Duża Odznaka, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI
1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5 roku życia.
2. Odznakę otrzymuje się po zdobyciu wszystkich miejsc wskazanych w Książeczce weryfikacyjnej w dowolnie wybranej kolejności.
3. Czas zdobywania odznaki z zachowaniem kolejności (mała a następnie duża) jest dowolny.
4. Na stopień mały należy potwierdzić 12 dowolnych miejsc z wykazu a na stopień duży pozostałe 18 miejsc.

III. WERYFIKACJA
1. Podstawą weryfikacji odznaki jest posiadanie książeczki weryfikacyjnej odznaki „Znam Góry Sowie” lub samodzielnie wykonanej kroniki z zachowaniem wymogów regulaminu.
2. Potwierdzenie zdobycia poszczególnej lokalizacji uzyskuje się za pomocą jednej z podanych możliwości:
a) pieczęci,
b) zdjęcia, na którym jest posiadacz książeczki na tle wskazanego w Książeczce Weryfikacyjnej miejsca,
c) biletu PKP, zdjęcia z przejażdżki z datą.
3. Potwierdzeniem zaliczenia pobytu lub zwiedzenia obiektu jest także poświadczenie przez: Przodownika Turystyki Kwalifikowanej, Instruktora Krajoznawstwa, Przewodnika Turystycznego.
4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie, Plac Jana Pawła II 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel./fax 74 815 17 70 lub wysłać na adres weryfikującego: Mirosław Gontkowski, ul. B. Chrobrego 32/1, 58-260 Bielawa, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami na list polecony.
5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie z uwzględnieniem: numer kolejny, stopień odznaki, dane zdobywcy, adres oraz datę przyznania odznaki.
6. Należność za odznaki należy wpłacać na konto bankowe BZ WBK S.A. o/Bielawa nr: 13 1090 2284 0000 0005 8604 8600 z dopiskiem „za odznakę” lub osobiście w Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie.

IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ząbkowice Śląskie oraz Zarząd STGGS.
2. Koszt Książeczki Weryfikacyjnej -5zł, koszt odznaki –9zł.
3. Wszelkich informacji udziela Mirosław Gontkowski, tel.:782-155-411, lub miroslaw.gontkowski@gmail.com
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2014r.

ZałącznikWielkość
PDF icon wykaz_miejsc_odznaka.pdf93.06 KB